Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:

- Văn phòng Trung tâm : Tầng - Nhà A5
- Số điện thoại: 0878.296.688
- Email: trungtamcnotovadaotaolaixehaui.edu.vn
- Website: https://dtc.haui.edu.vn/vn/